1. כללי

1.1.   אתר החברה ט.ר אלקטרו סטריאו ח.פ 511148504 (להלן: “האתר“) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות ONLINE למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת “ט.ר אלקטרו סטריאו” (להלן: “החברה“).

1.2.   פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה“).

1.3.   תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4.   הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5.   יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.6.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7.   המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8.   צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.9.   החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.10.                    החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.11.                    הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.12.                    הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1.13.                    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.14.                    החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

 1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

2.1.   רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.      המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2.      המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.3.      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.1.4.      המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008. – זה צריך להופיע גם בטופס הצטרפות / תשלום

2.1.5.      הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

 1. אופן המכירה

3.1.   החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר.

3.2.   עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצגים פרטיו הרלוונטיים (מידות, צבעים, תוספות, מחיר וכיוצ”ב), בדף המוצר.

3.3.   כדי לבצע הזמנה של המוצר יש תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

3.4.   לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה אימות פרטי כרטיס האשראי. יש לשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.

3.5.   האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSS החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה.

3.6.   ההזמנה תיקלט ותירשם במערכת וניתן יהיה לקבל פרטים אודות מצב ההזמנה/המשלוח במחלקת שירות הלקוחות בטלפון המפורסם באתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה.

3.7.   יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

3.8.   חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

3.9.   ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.10.                    במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.11.                    ניתן להשלים את הרכישה ע”י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.12.                    אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

3.13.                    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

שיטת המכירה

4.1.   המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4.2.   במכירה רגילה רשאי המשתמש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברה. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה, בין היתר, בשים לב לאמור לעיל.

 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1.   החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

5.2.   החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

5.3.   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

5.4.   המוצר הנרכש יסופק באמצעות שליח מטעם החברה לבית הלקוח תוך 5-1 ימי עסקים.

5.5.   מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף המוצר הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה הוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

 1. שירות לקוחות

6.1.   בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה, בטלפון המופיע באתר.

6.2.   פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות להחברה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.

6.3.   לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@tres.co.il או במספר 03-6091100

6.4.   נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 1. ביטולים

7.1.   מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).

7.2.   ביטול עסקה/מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר:

7.3.   במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@tres.co.il, ללא חיוב כלשהו.

7.4.   במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@tres.co.il במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי.

7.5.   ביטול עסקה/מכירה ע”י החברה לפני משלוח המוצר:

7.6.   במידה ולקוח לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

8.1.   על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה, על-ידי הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של החברה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

 1. ביטול מכירה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר:

9.1.   בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

9.2.   במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

9.3.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

9.4.   במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

9.5.   מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

 1. אחריות ושרות

10.1.                    החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

10.2.                    נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

10.3.                    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

10.4.                    בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

10.5.                    החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

10.6.                    הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

10.7.                    הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון המופיע באתר, או בדואר אלקטרוני info@tres.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 1. קניין רוחני

11.1.                    כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

11.2.                    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

11.3.                    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

11.4.                    אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בחברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

11.5.                    אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), אלא לעמוד הבית בלבד.

11.6.                    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

11.7.                    שם אתר ושם המותג של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החברה וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

11.8.                    אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11.9.                    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 1. זמינות האתר ותכניו

12.1.                    החברה אינה מתחייבת בשום אופן כי האתר יהיה זמין ללא הפסקה ובאופן רציף, ויתכן כי מסיבות שאינן תלויות בה, כגון “כח עליון” לרבות תקלות תוכנה, תקלות חומרה, בעיות ו/או תקלות תקשורת, מתקפות האקרים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, בעיות בחוות השרתים, בעיות עם ספקי התוכנה, בעיות עם ספקי החומרה, בעיות באספקת חשמל או כל בעיה אחרת, האתר לא יהיה זמין לפרק הזמן שיידרש לתיקון הבעיה או התקלה כאמור.

 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

13.1.                    מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

13.2.                    החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

13.3.                    החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

13.4.                    בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

13.5.                    בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתכן ויתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב.

13.6.                    יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

13.7.                    בעת השימוש באתר, תאסוף הנהלת האתר מידע על נוהגי הלקוח באתר, מידע או פרסומות שקרא, העמודים והמוצרים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגש לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

13.8.                    הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

13.9.                    כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר;

13.10.                כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;

13.11.                כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;

13.12.                כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיים;

13.13.                כדי לאפשר להנהלת התאר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מנהלת האתר.

13.14.                מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

13.15.                ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;

13.16.                לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;

13.17.                לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

13.18.                הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

13.19.                ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

13.20.                אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

13.21.                אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג’.

13.22.                בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר;

13.23.                הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

13.24.                הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;

13.25.                החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

13.26.                לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

13.27.                הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

13.28.                הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

13.29.                על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

13.30.                למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות: http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf

13.31.                הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

13.32.                בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 1. תנאים נוספים

14.1.                    נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

14.2.                    החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

14.3.                    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בחיפה.

14.4.                    אין בהצגת החנויות, מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י החברה.

14.5.                    רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

14.6.                    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

14.7.                    מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר בוחר למלא דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

 1. general

1.1. The company’s website TR Electro Stereo HF 511148504 (hereinafter: the “ Website ”) is a website on the Internet that constitutes an ONLINE store for the sale of products and services to consumers in Israel. The owner and operator of the site is TR Electro Stereo  (hereinafter: the ” Company “).

1.2. Website action is any transaction or purchase of products offered on the website as offered (hereinafter: ” Action “).

1.3. These rules are written in the masculine language only for convenience and should be seen in the scripture as referring to the feminine language as well.

1.4. The provisions of these Terms and Conditions will apply to any action you take on the Site, and will form the legal basis in any matter between you and the Company. As a result, you are requested to read these Terms and Conditions in full and carefully. Browsing and / or any action on the site, constitutes your consent to accept and act in accordance with the regulations, so if you do not agree to the terms of its terms, you are asked not to make any use of the site.

1.5. It should be emphasized that every person who performs an action on the site declares that he is aware of the site’s rules and the rules of participation in the site and their recipient, and that he and / or anyone on his behalf will not have any claim and / or claim against the site owners and / or operators and / or anyone on their behalf. The owners of the site and / or its operators in accordance with these rules and rules of participation.

1.6. The Company reserves the right to change the Terms and Conditions from time to time at its sole discretion without the need to give notice and / or prior notice.

1.7. The user agrees that the company’s computer records regarding the actions performed through the site will constitute prima facie evidence of the correctness of the actions.

1.8. Photographs and / or drawings of the products displayed on the website are  for illustration purposes only  and do not obligate the management of the website. It is agreed and clarified that the company will try to do its best to present to the users of the site photos and data as accurate as possible regarding the products.

1.9. The company  does not  undertake to keep stock of all the models and / or products whose images appear on the website.

1.10. The Company makes every effort to ensure that the information displayed on the Site is the most complete and accurate information but it is clarified that it may appear, in good faith, inaccuracies or errors for which the Company will not bear any responsibility arising from or related to them.

1.11. The management of the site may update the prices of the products on the site and the shipping rates from time to time and without the need for prior notice. The price valid in relation to the order placed is the price published when the order process is completed (which includes the delivery of credit card information). If the prices are updated before the completion of the ordering process, the user of the site will be charged according to the updated prices.

1.12. The site management may offer promotions, benefits and discounts on the site. The management of the site may  at any time  terminate these promotions, benefits and discounts, replace them or change them, without the need to give any prior notice thereof.

1.13. The terms of use of the website apply to the use of the website and the services included in it using any computer or other communication device (such as a cell phone, various PDAs, etc.). They also apply to the use of the site whether through the Internet, or through any other network or means of communication.

1.14. The company does not guarantee that the prices of the items on the website are discounted from the prices of the items at points of sale and the prices on the website should not be relied upon as if the company undertook to offer them at a discounted price.

 1. The right / kosher to use the site

2.1. May participate in the sale process in order to carry out actions including purchases, any user who will fulfill the cumulative conditions listed below:

2.1.1. The user is qualified to perform binding legal actions. That is, the user declares that he is 18 years of age or older.

2.1.2. The user has a valid Israeli identity card or a corporation legally incorporated and registered in Israel.

2.1.3. The user has a valid Israeli or international credit card, issued in Israel by one of the credit card companies.

2.1.4. The user of the website confirms his joining the company’s direct mailing system via email, landline or mobile phone, text messages, mail and fax in accordance with the provisions of the Communications (Bezeq and Broadcasting) Law (Amendment No. 40) 5768 2008. – This must also appear on the form Join / Pay

2.1.5. The management of the site will not make any use of the customer’s details, except in accordance with the privacy policy of the site, which is an integral part of these terms of use and purchase.

 1. How to sell

3.1. The company allows you to purchase various products through the site.

3.2. For each product offered for sale, its relevant details (sizes, colors, additions, price, etc.) are displayed on the product page.

3.3. To order the product, you must first select the product, including size, color and quantity. Then, enter basic details such as name, address, e-mail address, telephone number and credit card number (hereinafter: ” Order Form “), and then the user becomes the “Operator”. In order for the order to be made quickly and without any problems, care must be taken to provide the correct details, otherwise we will not be able to guarantee the order. If incorrect details are provided when placing the order, the company will not be able to guarantee that the products will reach their destination. In the event that the products are returned to the company due to incorrect details, the customer will be charged for shipping and handling fees. Care must be taken to fill in accurate and up-to-date details.

Delivering incorrect information intentionally or without permission may constitute a violation of the law.

3.4. After performing the operation, the company will verify the credit card information. It should be emphasized that the purchase transaction will be completed only after the company receives approval from the credit card company to make the charge, in accordance with the existing work procedures between them and the company.

3.5. The site uses an encryption system in the PCI-DSS standard. The company will not be liable for any damage of any kind, indirect or direct, caused to the customer or anyone on his behalf, if this information is lost or reaches a hostile party and / or used without permission.

3.6. The order will be recorded and registered in the system and it will be possible to receive details about the status of the order / delivery in the customer service department by telephone on the website. A confirmation of the transaction will also be sent by e-mail within 72 hours of the end of the sale process.

3.7. It will be clarified and emphasized, the sending of the e-mail  does not  constitute evidence of an action and does not obligate the company. The computer records of the company’s data processing, which maintains a computerized record of all operations on the said site, shall constitute prima facie evidence of what is stated therein.

3.8. The transaction will be charged for the cost of the product purchased by him, will be made using the credit card, after the transaction.

3.9. It should be emphasized that submitting false information knowingly may constitute a criminal offense. False details may be filed against the submitter, civil and / or criminal legal action may be taken, including tort claims for damages that will be caused to the company due to the disruption of the sale proceedings.

3.10. In the event that the transaction is not approved by the credit card companies, the operator will receive an appropriate notification. In order to complete the purchase, the operator will be required to contact the company’s customer service center by telephone. For the purpose of arranging the approval of the credit companies for the execution of the transaction. It will be clarified and emphasized, the ordering and purchasing process will be considered complete only after the credit details have been verified and the payment has been confirmed by the operator and the credit company. In such a case, the delivery dates will be calculated only from the date of approval of the transaction by the credit card company. If the operation to arrange the approval did not take place within 3 days from the date of receipt of the notification of the credit companies’ refusal to grant approval for the transaction, the company will be entitled to cancel the order.

3.11. The purchase can be completed by providing credit information to the company’s call center. In such a case, the order operation will be considered complete only after the credit details have been provided by the operator. In such a case, the delivery dates will be calculated only from the date of receipt of the credit details and approval of the transaction by the credit card company. It will be clarified and emphasized, if the customer chooses to make a telephone contact for the purpose of obtaining credit information, and the customer did not contact the company by phone and / or e-mail within 7 days from the date of referral, the company will be entitled to cancel the order.

3.12. Approval of the purchase operation and the company’s commitment to delivery is conditional on the product being available in the company’s warehouse inventory on the requested delivery date and / or on the order date. It is clarified that even if it is not stated that the product is not in stock and the product has not been downloaded from the site by the time the order is placed, the company will not be liable to sell the product, and the customer will not have any claim and / or claim in this regard. Which was caused to the customer and / or to a third party. Nothing in this section shall derogate from the Company’s obligation to return to the Customer any amount it has paid if it has indeed paid to the Company or to cancel the charge if it has been made. It should be emphasized and clarified that there may be situations in which even though a certain item is displayed on the site as in stock, in practice it is not in stock and can not be delivered – in these situations the transaction will be canceled and the customer will not be sued subject to refund.

3.13. The company reserves the right to prevent access to sales and / or to cancel the participation of surfers whose behavior is inappropriate or not in accordance with the rules of participation, or who try to harm the proper management of sales on the site.

The method of sale

4.1. The sale on the website is a standard sales method for all intents and purposes. A regular sale is a sale of products at a fixed price in advance until stocks run out. The user selects a product and makes the purchase in accordance with the instructions on the website.

4.2. In a regular sale, the user may select and provide the credit card information by phone. For this purpose, he must complete the sale procedure and choose the “method of payment” option to complete the credit card details over the phone through the company’s order center. A sale will be considered and completed only after a telephone contact has been established between the company representative and the user, the user provided his details and received the representative’s confirmation that the sale was completed, inter alia, taking into account the above.

 1. Delivery, transport and delivery dates

5.1. The company will take care of the delivery of any product purchased by you on the website to the address in Israel that you typed when submitting your offer. The Company will act to provide the Products or Services in accordance with the terms of delivery specified on the order page of the Products or Services. The company undertakes to provide only a product which has been paid for in full by credit card as detailed below.

5.2. The company will not be responsible for any delay or delay in delivery and / or non-delivery caused as a result of force majeure and / or events that are not under the control of the company, including strikes, Saturdays, etc.

5.3. In areas where access is restricted from a security point of view, the company will be allowed to place the products for customers in an acceptable nearby place, which will be coordinated with them in advance.

5.4. The purchased product will be delivered by courier on behalf of the company to the customer’s home within 5-1 business days.

5.5. The delivery date of the products / services specified on the product page is on working days counted from the day of ordering is the day of receipt of approval for the transaction from the customer’s credit company (Sunday to Thursday, not including Fridays, Saturdays, holidays and public holidays). The company does its best to bring forward the delivery date and / or adjust it to the customer’s needs, subject to the policy of the moving companies.

 1. Customer Service

6.1. For questions regarding the products displayed on the website, we invite you to contact the service representatives at the company, by phone, which appears on the website.

6.2. The details of the manufacturer or importer will appear on the product that will be sent to you. In cases where the information is not available you can contact the company by phone, fax or email customer service.

6.3. For more details regarding the site and its activities, you can contact the company’s customer service by e-mail info@tres.co.il or by calling 03-6091100

6.4. Customer service representatives will be happy to be at your service with any question regarding the purchase process and any other issue in order to make the purchase experience more pleasant and quick and easy.

 1. cancellations

7.1. The purchaser of the purchase may cancel the transaction in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law, 5741-1981 (hereinafter: ” the Consumer Protection Law “).

7.2. Cancellation of a transaction / sale by a customer before delivery of the product:

7.3. If a customer wishes to cancel a transaction / sale before his credit card has been charged, he can do so by canceling a customer service phone call, or by contacting the company’s customer service by e-mail info@tres.co.il, without any charge.

7.4. If a customer wishes to cancel his order after his credit card has been charged and before sending the product, he can do so by canceling the customer service by phone, or by contacting the company’s customer service by email info@tres.co.il In this case his money will be refunded through the credit card company.

7.5. Cancellation of a transaction / sale by the company  before  shipping the product:

7.6. If a customer has not completed his order, including due to non-entry of name and number of means of payment (credit card) through which payment will be made, within 14 days from the date of ordering, the company may cancel the order, at its sole discretion.

 1. Cancellation as a result of a defect or non-compliance with the details appearing on the website :

8.1. The customer must inspect the product immediately upon receipt. If the customer received the product when it is defective, or when the product specification differs from the specification published on the website, the customer may cancel the transaction, by notifying the company’s customer service by telephone, all in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law, 1981.

 1. Cancellation of sale by the company and cessation of site activity :

9.1. In any case in which, due to “force majeure”, the company is unable to manage the site as amended, deliver the products or meet any other obligation, the company may cancel the contract with the buyers, in whole or in part, in this section “force majeure” means as usual on According to law and including computer malfunctions, malfunctions in the telephone system or malfunctions in other communication systems, any sabotage and a security incident.

9.2. In the event that factors and / or events beyond the control of the site owners and / or operators will delay and / or prevent the sale of the products, of any kind, in whole or in part, and in any way, and / or the delivery of the products published on the site at set dates, / Or faults will occur in the computer and / or telephone systems and / or any other communication factor in completing the purchase process, this or that, in its various forms, and / or if due to hostilities and / or any other factor of superior force will prevent and / or be harmed The process of purchasing the products in any way, including by way of regular sale or delivery of the products and / or if there are changes in the tax rates and / or levies that apply to the products between the date of publication of the product and the planned delivery date, the site may cancel the contract With the buyers, all or part of them and / or stop the activity of the site.

9.3. Without derogating from the above, if after the end of the sale it was discovered that the product was out of stock, the company may cancel the sale or offer an equivalent replacement product. If such sale is canceled, the company will not be responsible and will not bear any direct, indirect, expense or special damage caused to the user or a third party.

9.4. In the event of a printing error, product description, price, payment terms, product image or any other print material, or receipt of data from the submitter of the offer, the company may cancel the specific purchase and entitle the customer to a full refund.

9.5. It is hereby clarified that the provisions of the provisions of the Consumer Protection Law, 5741-1981, which apply and are valid on the date of the transaction, are the binding provisions even if in these regulations or on another registered website.

 1. Warranty and service

10.1. The company and / or the management of the site and / or those on their behalf will not be responsible or liable for any direct, indirect, consequential or special damage caused to the user and / or the surfer and / or the customer and / or a third party, as a result of using or purchasing through the site. According to these regulations – whatever the cause of action is – including loss of income and / or deprivation of profit that will be caused for any reason, then the company reserves the right to cancel the specific order.

10.2. If there is a clerical error in the product description, this will not obligate the company and / or the management of the site.

10.3. The images of the products on the site are for illustration purposes only and there may be differences between the images displayed on the site, some or all of them, and the products actually sold.

10.4. In any case, the company will not bear any responsibility that exceeds the value of the purchased product, as well as any damage that is not direct and / or consequential damage.

10.5. The company is not responsible for the use made by the customer not in accordance with the manufacturer’s and / or the company’s instructions in the products sold through the website.

10.6. The management of the site will not be responsible for delays in the delivery of the products as a result of events beyond its control, such as malfunctions, delays, strikes, natural disasters, malfunctions in the computer system or telephone systems that will impair the completion of the purchase process or e-mail service malfunctions.

10.7. The management of the site will do its best to provide quality products at the requested time. If the customer believes that the products he purchased through the site or the services are defective, he is welcome to contact customer service by phone that appears on the site, or by e-mail info@tres.co.il and the site management will handle the request as early as possible.

 1. Intellectual Property

11.1. All intellectual property rights in the Company, including patents, copyrights, designs, methods and trade secrets, are the property of the Company only. These rights apply, among other things, to the graphic design of the company’s website, the databases on it (including product lists, product descriptions, etc.), the website’s computer code, its web address and any other details related to its operation.

11.2. No information from the Site (including trademarks, images, texts and computer code) may be copied, reproduced, distributed, sold, marketed and translated without the express prior written permission of the Company.

11.3. No commercial use may be made of the data published by the company, the company’s database, the product lists that appear in it or other details published by the company without obtaining the company’s prior written consent.

11.4. No data published in the Company may be used for the purpose of presenting them on a website or any other service, without obtaining the Company’s prior written consent and subject to the terms of that consent (if granted). This includes the prohibition of collecting data from the site using software and / or disseminating such data to the public in a commercial or commercial manner.

11.5. Do not display the site in a frame, visible or hidden, and do not link to the pages within it (“DEEP LINK”), but only to the home page.

11.6. The site may not be presented in a design or graphical interface different from those designed by the company, except subject to obtaining its prior written consent.

11.7. Site name and brand name of the site, the trademarks on the site (whether registered or not), the name of the company and its trademarks – are all the property of the company only. They may not be used without their prior written consent.

11.8. Icons All information and / or display that appears on the site, including graphics, design, verbal presentation, trademarks, logos and the editing and display of these, are exclusively owned by the company. You may not copy, reproduce, distribute, publish or otherwise use the content appearing on the Site unless the Company has given its consent, in writing and in advance.

11.9. No trademark or design of a product or model appearing on the site or in photographs found on the site that are protected intellectual property, both by virtue of Israeli law and by virtue of international conventions to which the State of Israel has joined, may not be used.

 1. Site availability and content

12.1. The company does not in any way guarantee that the site will be available without interruption and continuously, and there may be reasons beyond its control, such as “force majeure” including software failures, hardware failures, problems and / or communication glitches, hacker attacks, viruses, worms, Trojans, Problems with the server farm, problems with the software vendors, issues with the hardware vendors, power supply issues or any other issue, the site will not be available for the period of time required to fix such problem or malfunction.

 1. Maintaining data confidentiality and user privacy

13.1. The delivery of personal details in the order form is done according to the customer’s wishes and with his consent. Filling in the details indicates the customer’s consent to their delivery. The purpose of providing personal information is to enable the company to provide the products and / or services to the customer and to learn from the customer about his consummation regarding the purchase of the products and / or services.

13.2. The company undertakes not to make any use of the information without the customer’s permission, unless this is required by law or to prevent misuse. The company will allow access to the information only to those of its employees who need the information for the purpose of providing service.

13.3. The company takes reasonable precautions to maintain, as far as possible, the confidentiality of the information. Any transfer of a credit card number from the site is encrypted in accordance with the PCI standard, but in the event of cases beyond its control and / or due to force majeure, the company will not be liable for any damage of any kind, indirect or direct, caused to the customer. Unauthorized. The company uses the highest security standards in order to maintain the confidentiality of the information and the privacy of its customers as much as possible. The company uses a PCI system to clear credit cards.

13.4. When registering on the site and when ordering products, the customer will be asked to provide his real personal details  , including: first name, last name, phone number, town, street, house number, apartment, floor, entrance, comments and information regarding the action the courier is asked to do if the recipient is not At home. The fields that are explicitly marked require filling. Without providing the required data in the required fields you will not be able to use these services.

13.5. When performing actions through the site, such as: reviewing the variety of products offered for sale on the site, your review details may be documented automatically and computerized.

13.6. Some of the services on the site may require registration. As part of the registration process you will be required to choose a username and password that will identify you when using. The management of the site may from time to time determine additional or different ways of identification. Keep your username and password confidential to prevent abuse. Be sure to change the password as often as possible and in any case no less than once every six months.

13.7. When using the site, the site management will collect information about the customer’s practices on the site, information or advertisements he read, the pages and products he viewed, the offers and services that interested him, the computer location and the Internet address (IP address) through which he accesses the site and more. In addition, the management of the site may collect and use the services of third parties to collect and analyze anonymous, statistical, or aggregate information regarding the use of the site, including information regarding your details and activities on the site.

13.8. The details provided by the customer and the details collected about him during the use of the site, will be stored in the database of the site management. The use of the website and the approval of the privacy policy indicate that the user customer agrees that his information will be stored and managed in the database of the website management. The information in the database will be used – in accordance with the provisions of this privacy policy or in accordance with the provisions of any law – for the purposes listed below:

13.9. To enable the customer to use the services on the site;

13.10. To identify the customer during repeat visits to the site;

13.11. To improve and enrich the services and content offered on the site, including creating new services and content that meet the requirements of the users of the site and their expectations and to change or cancel existing services and content. The information that will be used by the site management for this purpose will mainly be statistical information, which does not identify the customer personally;

13.12. To enable users to tailor the services on the site to preferences;

13.13. To enable the management of the degree to contact the customer and send him from time to time by e-mail information about the services and products of the site management, as well as advertising information and information in connection with products and services of others. Such information will be sent to you in accordance with the express consent given by the customer during the registration on the site or at any other time. The customer can revoke his consent at any time and stop receiving inquiries and advertising material from the site manager.

13.14. It is clarified that consent to this privacy policy constitutes consent for the purposes of the provisions of section 30A of the Communications (Bezeq and Services) Law, 5742-1982;

13.15. To contact the customer if necessary;

13.16. For the purpose of analysis, control and delivery of statistical information to third parties. This information will not personally identify the customer;

13.17. For any other purpose, set forth in this Privacy Policy or the Terms of Use and Purchase of the Site.

13.18. The management of the site will not pass on to third parties the details of personal customers and the information collected about their activities on the site, except in the following cases:

13.19. To the extent necessary for the proper provision of the Site Services and for the purpose of realizing the purposes of the use of the information as specified above, to the extent required;

13.20. If the customer has violated the terms of use and purchase on the site, or if the customer performs through the site, or in connection with it, actions that are deemed illegal or an attempt to perform such actions;

13.21. If the site management receives a court order instructing it to provide the customer’s details or information about him to a third party; For the avoidance of doubt, the company does not undertake to oppose any request for an order that would require it to provide details about the customer to a third party.

13.22. In any dispute, claim, lawsuit, demand or legal proceedings, if any, between the customer and the management of the site;

13.23. The management of the site will be entitled to transfer the customer’s information and the information collected as a result of the customer’s use of the site to companies or other organizations related to the management of the site, such as parent company, subsidiary and sister company provided they use this information only in accordance with this privacy policy;

13.24. The management of the site may provide and share anonymous, aggregate and statistical information with other companies or organizations related to the management of the site as well as with suppliers, business partners, advertisers and any third party at its sole discretion, but will not knowingly or intentionally disclose customer identity without their express consent;

13.25. The company may use ‘cookies’ for the day-to-day and proper operation of the website, including to collect statistics about the use of the website, to verify details, to adjust the website to the customer’s personal preferences and information security needs. ‘Cookies’ are text files that the browser on the customer’s computer creates on command from the site’s management computers. Some cookies will expire when the customer closes the browser and others are stored on the hard drive of his computer. The cookies contain a variety of information such as the pages the customer visited, the length of time the customer stayed on the site, where the customer came to the site, sections and information that the customer wants to see when entering the site and more. They are also used to eliminate the need to enter the customer’s information each time he revisits the sections on the site that require registration, if any. The information in the cookies is encrypted and the site management takes precautionary measures to ensure that only the site management computers can read and understand the information stored in them.

13.26. A customer who does not want cookies to be collected on his personal computer can avoid this by changing the settings in the browser on his computer. To do this, please consult your browser’s help file. Keep in mind that disabling cookies may make some of the services and features on the Site or other websites unavailable. In addition, cookies can be deleted on your computer at any time.

13.27. The management of the site may allow third-party companies to publish on the site and / or manage the system for submitting advertisements on the site. The ads that the customer watches while visiting the site come from the computers of those companies. To manage their advertisements, these companies use tools designed to help them understand customer preferences. For example, these companies may place cookies on the client’s computer and embed “web beacons” in advertisements, or on the pages of the website. The beacons are tiny graphic files with a unique ID, embedded in web pages and whose function is to help gather information about viewing and using the site. The information collected does not identify the customer, but only seeks to match the advertisements presented to him to topics that will interest him. The use that these companies make of cookies and web beacons is subject to their privacy policies and not to this policy of the site management. These companies do not have access to the cookies of the site management and the management of the site management does not have access to their cookies. If the customer wants to check the privacy policy of the companies,

13.28. The site management implements systems on the site that are designed to secure the information in the best way, in accordance with accepted standards. While these systems reduce the risks of unauthorized intrusion into the site management computers, they do not provide complete security. Therefore, the management of the site does not guarantee that the services on the site will be completely immune from unauthorized access to the information stored in them.

13.29. According to the Protection of Privacy Law, 5741 – 1981 – every person is entitled to review himself, or by his proxy legally authorized in writing or by a guardian, the information about which he is held in a database. A person who has reviewed the information about him and found that it is incorrect, complete, clear or out of date, may contact the owner of the database with a request to correct the information or delete it. If the owner of the reservoir has refused, he must notify the applicant in the manner and in the manner prescribed in the regulations. The information requester may refuse to allow a database to be reviewed and a notice of refusal to correct or delete information in the manner and in the manner prescribed in the regulations.

13.30. For more information, please see the Privacy Protection Law:  http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf

13.31. The management of the site may from time to time change the privacy policy insofar as it operates in accordance with the provisions of the law.

13.32. You can review the latest privacy policy at any time by clicking on the appropriate link on the site.

 1. Additional conditions

14.1. If there is a clerical error in the description of the color and / or in the appearance of the color, and / or in the way the color appears on the user screen, this will not obligate the company. The color catalog on the website is for illustration purposes only and there may be differences between the colors displayed on the website, some or all of them, and the colors actually sold.

14.2. The company is not responsible, insofar as there are any, for the content published in the links that exist on the site and that lead to other sites that can be reached through the same link. The company does not guarantee that the link will lead the user to an active website.

14.3. The interpretation and enforcement of these By-Laws and / or any action or dispute arising therefrom shall be made in accordance with the laws of the State of Israel, and shall be clarified, if necessary, in the Haifa Court.

14.4. In the presentation of the stores, the products displayed on this website do not express an opinion about them, their nature or quality by the company.

14.5. The company’s computer records regarding the actions performed through the site will constitute evidence of the correctness of the actions.

14.6. The Company reserves the right to change these Terms and Conditions and the Rules of Participation from time to time. Only the rules published in the site’s regulations will be binding on the operators of the site.

14.7. It is clarified that joining the customer as a member of the network’s customer club who chooses to fill out an e-mail and cell phone  constitutes  the customer’s consent to receive messages and marketing material that the network distributes and / or distributes in the future regarding exclusive promotions, discounts and / or benefits in future. To be sent directly to the customer’s mobile device, and to be included for that purpose in the distribution list of the network’s club members.

מעל 30 שנה

מקצועיות ללא פשרות

לעדכונים ומבצעים, הירשמו לניוזלטר